Skip to Content

Regulamin konkursu #BeCREABOLD

I. Warunki uczestnictwa

To wydarzenie nie jest w żaden sposób powiązane z Instagramem i nie jest w żaden sposób wspierane, nadzorowane ani monitorowane przez Facebook lub Instagram. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (dalej „Henkel”), jest odbiorcą przekazywanych przez Państwa informacji, a nie Facebook czy Instagram. Wszelkie pytania, komentarze i reklamacje należy kierować do firmy Henkel, a nie do Facebooka czy Instagrama.

Jeśli aktywujesz i weźmiesz udział w konkursie na Instagramie lub Facebooku, Twoje dane osobowe mogą być zbierane bezpośrednio od Ciebie (np. adres IP i identyfikator pliku cookie) przez Facebook lub Instagram i wykorzystywane na potrzeby Facebooka lub Instagrama. Może to nastąpić również w USA. Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych, co może obejmować również ustawianie plików cookie lub Instagram. Więcej informacji na temat dokładnych operacji przetwarzania danych, okresów przechowywania i celów przetwarzania można znaleźć bezpośrednio na Instagramie [https://help.instagram.com/519522125107875] , a umowę o ochronie danych firmy Facebook, Inc. można pobrać tutaj [https ://www.facebook.com/full_data_use_policy].


1. Proces i realizacja konkursu

Gospodarzem konkursu jest Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (dalej „Henkel”).

  • Konkurs online będzie trwał od 01.04.2023 do 31.08.2023, godz. 23.59.
  • Aby wziąć udział w konkursie online, uczestnicy muszą przesłać wykonane przez siebie zdjęcie fryzury INDOLA wykonanej przy użyciu produktów INDOLA CREA-BOLD i/lub PCC. Uczestnik musi zastosować hashtagi takie jak #beCREABOLD i #indola oraz tagów @indola.
  • Kanały uczestnictwa to strona internetowa kampanii i Instagram z hashtagami #beCREABOLD i/lub #indola.

·       Nagrody za udział online:

Zwycięzca: Udział i wkład w tworzenie stylizacji na międzynarodowej sesji INDOLA jesienią 2023 oraz pakiet produktów i gadżetów INDOLA CREA-BOLD.

  • Zwycięzca zostanie wybrany przez wewnętrzne jury, składające się z międzynarodowych działów Marketingu Cyfrowego, Marki i Edukacji.
  • Zwycięzca zostanie poinformowany wiadomością na Instagramie.

2. Uprawnienia do uczestnictwa

Wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, wyraziły zgodę na warunki uczestnictwa i zamieściły na Instagramie zdjęcie lub film przedstawiający stylizację kolorystyczną z produktami INDOLA CREA-BOLD i/lub PCC stworzonymi przez siebie z hashtagiem #beCREABOLD i/lub #indola.

Aby jury mogło zobaczyć zdjęcia na koncie uczestnika na Instagramie, ustawienia prywatności konta na Instagramie muszą być zmienione na „publiczne”.

Aby wziąć udział w konkursie, wszystkie podane dane osobowe muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Każdy uczestnik może wziąć udział wyłącznie we własnym imieniu. Pracownicy agencji wspierającej, firmy Henkel i powiązanych firm, a także osoby pozostające na ich utrzymaniu nie są uprawnieni do udziału.

3. Umowa Klienta / Wykorzystanie postów

Uczestnik musi uzyskać zgodę osoby, która znajduje się na zdjęciach, filmach na publikację zdjęć i filmów w Internecie (na stronie internetowej i na kanałach społecznościowych) oraz na zgłoszenie ich do konkursu internetowego.

4. Wykluczenie określonych osób

W przypadku naruszenia przez uczestnika warunków uczestnictwa, Henkel zastrzega sobie prawo do wykluczenia tego uczestnika z konkursu.

Uczestnicy, którzy wykorzystują nielegalne środki lub w inny sposób tworzą sztuczną przewagę poprzez praktyki manipulacyjne, również zostaną wykluczeni. W takich przypadkach Henkel może nawet cofnąć nagrodę i zażądać jej zwrotu.

5. Przedwczesne zakończenie konkursu

Henkel zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia konkursu w dowolnym momencie bez uprzedniego ostrzeżenia. W szczególności Henkel skorzysta z tego prawa, w przypadku wystąpienia przyczyn technicznych (np. wirus w systemie komputerowym, manipulacja lub błąd w sprzęcie lub oprogramowaniu) lub prawnych kiedy nie będzie można zagwarantować należytego przeprowadzenia konkursu.

W zakresie, w jakim takie zakończenie jest spowodowane zachowaniem uczestnika, Henkel może żądać od tej osoby odszkodowania za powstałe szkody.

6. Nagroda i zdobywca nagrody

Zdobywca (zdobywcy) nagrody zostanie poinformowany przez firmę Henkel za pośrednictwem wiadomości bezpośredniej na Instagramie. Jeśli zwycięzca nie odpowie na wiadomość w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania powiadomienia od firmy Henkel, nagroda przepada, a Henkel ma prawo do swobodnego wyboru zwycięzcy spośród innych uczestników.

Nagrody należy zrealizować między wrześniem 2023 r. a grudniem 2023 r. Jeśli vouchery nie zostaną wykorzystane w powyższym terminie, wszystkie vouchery wygasną. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, za którą nie ma alternatywy pieniężnej. Roszczenia o nagrodę nie mogą być przenoszone na inne osoby. Henkel zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody inną nagrodą o podobnej wartości w przypadku, gdy pierwotnie oferowana nagroda nie będzie dostępna.

7. Odpowiedzialność

Henkel nie ponosi odpowiedzialności za wpisy utracone z powodu usterki technicznej. Dowód wpisu nie jest automatycznie dowodem odbioru.

Wraz z przyznaniem nagrody Henkel jest wolny od wszelkich dalszych zobowiązań.

Henkel nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, które mogą powstać w trakcie korzystania z nagrody. Henkel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewypłacalność osoby trzeciej dostarczającej nagrodę i wynikające z tego konsekwencje dla przeprowadzenia konkursu i przyznania nagrody. Wszelkie reklamacje należy kierować do podmiotu trzeciego dostarczającego nagrodę.

Henkel ponosi odpowiedzialność za wady materialne i prawne wyłącznie w przypadku złego zamiaru lub zaniedbania.

Henkel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane błędami, opóźnieniami lub przerwami w przekazie, awariami urządzeń technicznych i usług, błędną treścią, utratą lub usunięciem danych, wirusami lub czymkolwiek innym, co może wystąpić podczas udziału w konkursie.

Ograniczenia odpowiedzialności przestają obowiązywać, jeśli szkody zostały spowodowane przez firmę Henkel (jej organy, pracowników lub podwykonawców) w wyniku złego zamiaru lub zaniedbania lub jeśli są spowodowane zobowiązaniem umownym.

Osoby wymienione w ust. 4 nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

8. Inne

Nie ma możliwości do odwołania. Warunki uczestnictwa i cały stosunek prawny między uczestnikami a firmą Henkel podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Jeżeli poszczególne postanowienia warunków uczestnictwa są lub staną się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione przez firmę Henkel w dowolnym momencie bez uprzedniego ostrzeżenia.

 

II. Umowa o ochronie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie

Aby otrzymać nagrodę, zwycięzca (zwycięzcy) musi podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz kraj.

Nie ma możliwości rejestracji.

Henkel będzie gromadzić i wykorzystywać dane dostarczone przez uczestnika (uczestników) w ramach procesu niezbędnego do przekazania nagrody i przeprowadzenia loterii.

Henkel nie przekaże danych uczestnika osobom trzecim, chyba że w celu dystrybucji nagród lub przeprowadzenia loterii.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych uczestnika odbywa się na podstawie przepisów ustawowych, które uzasadniają te operacje tym, że przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia loterii.

Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do konkursu online i na czas trwania konkursu online oraz do dostarczenia nagrody i zostaną usunięte w ciągu sześciu (6) miesięcy od zakończenia konkursu online.

Uczestnik może w każdej chwili domagać się prawa dostępu do swoich danych. Dodatkowo, po spełnieniu odpowiednich wymogów, uczestnik może, również domagać się następujących praw:

·       Prawa do sprostowania

·       Prawa do usunięcia

·       Prawa do ograniczenia przetwarzania

·       Prawa wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych

·       Prawa do przenoszenia danych

Prawo do sprzeciwu Uczestnika

W przypadku czynności przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych, które są dokonywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Henkla, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Henkel zaprzestanie tego przetwarzania, chyba że Henkel będzie w stanie udowodnić ważne powody przetwarzania, które zasługują na ochronę, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

W takich przypadkach lub jeśli uczestnik ma jakiekolwiek inne pytania lub prośby w związku z jego danymi osobowymi, prosimy o wysłanie e-maila lub listu do inspektora ochrony danych firmy Henkel, pana Franka Liebicha, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Niemcy (e-mail: datenschutz@henkel.com).