Skip to Content

I. Zasady i warunki uczestnictwa

To wydarzenie nie jest w żaden sposób związane z Instagramem i nie jest w żaden sposób obsługiwane, nadzorowane ani monitorowane przez Facebook albo Instagram. Firma Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (zwana dalej "Henkel"), a nie Facebook czy Instagram, jest odbiorcą informacji dostarczonych przez użytkowników. Wszelkie pytania, komentarze i skargi powinny być kierowane do Henkla, a nie do Facebooka czy Instagramu.

Jeżeli użytkownik bierze udział w konkursie na Instagramie lub Facebooku, jego dane osobowe mogą być zbierane bezpośrednio (np. adres IP i identyfikator pliku cookie) przez Facebook lub Instagram i wykorzystywane na potrzeby serwisu Facebook lub Instagram. Może to mieć miejsce również w USA. Nie ponosimy odpowiedzialności za zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych, co może również obejmować ustawianie plików cookie, lub na Instagramie. Więcej informacji na temat dokładnych operacji przetwarzania danych, okresów przechowywania i celów przetwarzania danych można znaleźć bezpośrednio na Instagramie [https://help.instagram.com/519522125107875], a umowę o ochronie danych osobowych Facebook, Inc. można pobrać tutaj [https://www.facebook.com/full_data_use_policy].

1. Proces i realizacja konkursu 

Gospodarzem konkursu jest firma Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (zwana dalej "Henkel").

Konkurs on-line odbędzie się w dniach 20 września 2020 r., do 11 grudnia 2020 r., do godziny 23.59.

- Aby wziąć udział w konkursie online, uczestnicy muszą przesłać swoje zdjęcie/film ułożonej fryzury stworzonej za pomocą produktów ACT NOW! LUB przesłać swoje zdjęcie/film przedstawiające wdrożenie sposobu na bycie bardziej przyjaznym dla środowiska w salonie lub w domu, opracowanego przez samego użytkownika.

· Uczestnik korzysta z hashtagu #HowIActNow i tagu na Instagramie Account @Indola

· Kanałem uczestnictwa jest Instagram z hashtagiem #HowIActNow

· Nagrody za uczestnictwo w konkursie online:

- Zwycięzca: dwudniowa wycieczka do siedziby głównej Indola w Hamburgu, w Niemczech, z uczestnictwem w szkoleniu "Global Train The Educator Seminar", ekskluzywne spotkanie i powitanie z Globalnymi Ambasadorami i zespołem Indola; nagroda obejmuje loty w klasie ekonomicznej do Hamburga, w Niemczech dla zwycięzcy i 1 osoby towarzyszącej oraz 2 noce w 4* hotelu (jeden pokój dwuosobowy).

o Drugie miejsce: ACT NOW! Kącik w salonie z ACT NOW! Wybór produktów, ACT NOW! Display + rośliny

o Trzecie miejsce: Zestaw produktów ACT NOW! 

o Nagroda lokalna (jeśli jest dostępna):

- Zwycięzca zostanie wybrany przez wewnętrzne jury.

- Zwycięzca zostanie poinformowany za pomocą wiadomości na Instagramie.

2. Kwalifikacja do uczestnictwa

Wszystkie osoby fizyczne, które mają co najmniej 18 lat, zaakceptowały zasady i warunki uczestnictwa, zamieściły zdjęcie lub film stylizacji lub wdrożenia sposobu na bycie bardziej przyjaznym dla środowiska w salonie lub w domu wymyślony przez siebie na Instagramie z hashtagiem #HowIActNow i otagowany @Indola.

Aby jury było w stanie zobaczyć zdjęcia na koncie Instagram uczestnika, ustawienia prywatności konta Instagram muszą być ustawione na "publiczne".

Aby wziąć udział w konkursie, wszystkie podane dane osobowe muszą być ważne      i prawdziwe. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie wyłącznie we własnym imieniu. Pracownicy agencji wspierającej, Henkla i spółek stowarzyszonych, a także osoby pozostające na ich utrzymaniu nie są uprawnieni do udziału w konkursie.

3. Zgoda Klienta /Wykorzystanie postów

Uczestnik musi uzyskać zgodę osoby, która jest pokazana na zdjęciach, filmach wideo na publikację zdjęć i filmów w Internecie (strona internetowa i kanały w mediach społecznościowych) i zgłaszanie ich do konkursu online.

 4. Wyłączenie określonych osób

W przypadku naruszenia przez uczestnika warunków uczestnictwa, Henkel zastrzega sobie prawo do wykluczenia go z udziału w konkursie.

Uczestnicy, którzy korzystają z nielegalnych środków lub w inny sposób starają się uzyskać sztuczną przewagę poprzez manipulację, również zostaną wykluczeni. W takich przypadkach Henkel może nawet cofnąć decyzję i zażądać zwrotu jakiejkolwiek nagrody.

 5. Przedwczesne zakończenie konkursu

Henkel zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia konkursu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. W szczególności Henkel skorzysta z tego prawa, jeżeli ze względów technicznych (np. wirusy w systemie komputerowym, manipulacja lub błąd w sprzęcie lub oprogramowaniu) lub prawnych nie będzie można zagwarantować prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

Jeżeli takie przerwanie konkursu jest spowodowane zachowaniem uczestnika, Henkel może zażądać od niego odszkodowania za powstałe szkody.

6. Nagroda i zwycięzca nagrody

Zwycięzca(y) nagrody zostanie(ą) poinformowany(i) przez Henkla za pośrednictwem wiadomości bezpośredniej na Instagramie. Jeżeli zwycięzca nie odpowie na wiadomość w ciągu czternastu (14) dni od powiadomienia go przez Henkel, nagroda zwycięzcy przepada, a Henkel ma prawo do swobodnego wyboru zwycięzcy spośród uczestników.

Nagrody muszą zostać odebrane w okresie od lutego do sierpnia 2021 roku. Jeśli nie zostaną one zrealizowane w wyżej wymienionym terminie, wszystkie bony wygasają. Każdy uczestnik może zrealizować tylko jedną nagrodę, dla której nie ma alternatywy pieniężnej. Roszczenia o nagrodę nie mogą być przenoszone na innych uczestników. Henkel zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody inną nagrodą o podobnej wartości w przypadku, gdy pierwotnie oferowana nagroda nie jest dostępna.

7. Odpowiedzialność

Henkel nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia utracone w wyniku usterki technicznej. Dowód zgłoszenia nie jest automatycznym potwierdzeniem odbioru.

Wraz z przyznaniem nagrody, Henkel jest wolny od wszelkich dalszych zobowiązań.

Henkel nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, które mogą wystąpić w trakcie korzystania z nagrody. Henkel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewypłacalność osoby trzeciej dostarczającej nagrodę i wynikające z tego konsekwencje dla realizacji konkursu i przyznania nagrody. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane do osoby trzeciej dostarczającej nagrodę.

Henkel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady materialne i prawne w przypadku umyślnego działania lub zaniedbania.

Henkel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane błędami, opóźnieniami lub przerwami w przekazywaniu danych, awariami urządzeń technicznych i serwisu, nieprawidłową zawartością, utratą lub usunięciem danych, wirusami lub czymkolwiek innym, co może mieć miejsce podczas udziału w konkursie.

Ograniczenia odpowiedzialności przestają obowiązywać, jeżeli szkody zostały spowodowane przez Henkel (jego organy, pracowników lub podwykonawców) w wyniku umyślnego działania lub zaniedbania, lub jeżeli są one spowodowane zobowiązaniem umownym.

Nie ponosi się odpowiedzialności za osoby wykluczone zgodnie z paragrafem 4.

8. Inne

Nie ma prawa do odwołania. Warunki uczestnictwa oraz cały stosunek prawny pomiędzy uczestnikami a Henklem podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Jeżeli poszczególne postanowienia warunków uczestnictwa są lub staną się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione przez Henkel w każdej chwili bez wcześniejszego uprzedzenia.

II. Porozumienie o ochronie danych osobowych dotyczące udziału w konkursie

Aby otrzymać nagrodę, zwycięzca(y) musi (muszą) podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail i kraj.

Nie ma prawa do rejestracji.

Henkel będzie zbierał i wykorzystywał dane przekazane przez uczestnika(ów) w ramach procesu niezbędnego do przyznania nagrody i przeprowadzenia loterii.

Henkel nie będzie przekazywał danych uczestnika osobom trzecim, chyba że w celu rozdania nagród lub przeprowadzenia loterii.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych uczestnika opiera się na przepisach prawa, które uzasadniają te czynności tym, że ich przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia loterii.

Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z konkursem internetowym i czasem jego trwania oraz do celów przyznania nagrody i zostaną usunięte w ciągu sześciu (6) miesięcy od zakończenia konkursu internetowego.

Uczestnik może w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu do swoich danych. Ponadto, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów, uczestnik może dochodzić następujących praw:

- Prawa do sprostowania

- Prawa do usunięcia

- Prawa do ograniczenia przetwarzania

- Prawa do złożenia skargi do odpowiednio właściwego organu nadzoru nad ochroną danych

- Prawa do przenoszenia danych

Prawo Uczestnika do sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które odbywa się w oparciu o uzasadniony interes Henkla, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych osobowych z powodów wynikających z Państwa konkretnej sytuacji. Henkel zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że udowodni, że istnieją ważne powody przetwarzania danych, które zasługują na ochronę przeważającą nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeżeli przetwarzanie danych służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

W takich przypadkach, lub jeśli uczestnik ma inne pytania lub życzenia w związku z jego danymi osobowymi, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail lub listu do pełnomocnika Henkla ds. ochrony danych osobowych, Franka Liebicha, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Niemcy (E-Mail: Datenschutz@henkel.com).