Skip to Content

Postanowienia ogólne

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Konkurs „#getcolorblasted challenge” jest konkursem o charakterze międzynarodowym, (dalej „Konkurs”), przy czym podlega prawu polskiemu. 

1.2 Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (dalej “Henkel”).

1.3 Konkursu będzie trwał od 1 października 2018 roku od godziny 00.01 do 15 lutego 2019 roku, do godziny 23.59. Czynności związane z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji w Międzynarodowej Edycji Konkursu zakończą się do dnia 30.05.2019 r. r. (dalej nazywanym „Czasem Trwania Konkursu”).

1.4 Konkurs zostanie przeprowadzony w aplikacji Instagram (dalej nazywana „Strona konkursowa”). Niniejszy Regulamin określa prawa oraz obowiązki uczestników Konkursu.

1.5 Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

1.6 Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.7  Pod pojęciami użytymi w dalszej części Regulaminu rozumie się:

a) „Fryzjer” osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która wykonuje zawód fryzjera/posiada uprawnienia fryzjerskie i w nazwie lub opisie swojego profilu na Instagramie umieściła informację, że wykonuje zawód fryzjera.

b) „Klient końcowy” osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która zaakceptowała zasady i warunki uczestnictwa w konkursie i sama wykonała na swoich włosach koloryzację produktami Indola #colorblaster i umieściła zdjęcie z wykonanej koloryzacji w serwisie Instagram z opisem, w którym użyła hashtagów: #GETCOLORBLASTED i #SIMPLYSMARTER

c) „Uczestnik” – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która zaakceptowała zasady i warunki uczestnictwa w konkursie,  jest fryzjerem lub jest klientem końcowym – w rozumieniu niniejszego Regulaminu i umieściła zdjęcie z wykonanej koloryzacji produktami Indola #colorblaster w serwisie Instagram z opisem, w którym użyła hashtagów: #GETCOLORBLASTED i #SIMPLYSMARTER 

d) „Zgłoszenie” – zdjęcie wykonanej przez Uczestnika koloryzacji umieszczone w serwisie Instagram opisane #GETCOLORBLASTED i #SIMPLYSMARTER odpowiadające następującym warunkom:

i. powinno być oznaczone hashtagiem #GETCOLORBLASTED i #SIMPLYSMARTER 

ii. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika

iii. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów poza markami organizatora

iv. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku

e) „Zwycięzca” – Uczestnik Konkursu wytypowany do nagrody w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

f) „Nagroda” – nagrody opisane w pkt. 5 niniejszego Regulaminu

g) „Strona konkursowa” - www.indola.com.pl

2 CZAS TRWANIA KONKUSU

2.1 Konkurs będzie trwał od 1 października 2018 roku od godziny 00.01 do 15 lutego 2019 roku, do godziny 23.59.

2.2 Czynności związane z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji  zakończą się do dnia 30  maja 2019 r. (dalej nazywanym „Czasem Trwania Konkursu”).

3 UCZESTNICY KONKURSU 

3.1 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

3.2 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną.

3.3 Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 3.2. powyżej. Przez członków rodziny rozumie się małżonków, rodziców oraz rodziców i rodzeństwo małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków i dzieci rodzeństwa, a także osoby przysposabiające lub pozostające w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wyżej wymienionych.

4 ZASADY KONKURSU

4.1 Aby wziąć udział w Konkursie:

a) Uczestnik powinien stworzyć zdjęcie na którym przedstawi swoją koloryzację wykonaną produktami Indola #colorblaster

b) Uczestnik powinien opublikować swoje Zgłoszenie na swoim koncie oznaczonym jako Publiczne w serwisie Instagram 

c) Każde Zgłoszenie w serwisie Instagram  powinno być oznaczone hashtagiem #GETCOLORBLASTED i #SIMPLYSMARTER 

4.2 Podanie danych oraz wyrażenie zgody w zakresie m.in. przetwarzania danych osobowych, wykorzystania wizerunku, jest dobrowolne, jednakże odmowa wyrażenia zgody powoduje, iż uczestnictwo w Konkursie nie jest możliwe.

4.3 Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie do udziału w konkursie deklaruje, że posiada zgodę osoby przedstawionej w pracy konkursowej na wykorzystanie jego/jej wizerunku  oraz jest właścicielem autorskich praw majątkowych do zdjęcia.

4.4 Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie  każdy Uczestnik Konkursu deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do jakiegokolwiek zgłoszonego do Konkursu  Zgłoszenia na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą,  użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych według uznania Organizatora, 

e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

f) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej. Ponadto Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

4.5 Zdjęcia zgłoszone do  udziału w Konkursie nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości, obrażające uczucia religijne, o treściach pornograficznych i niezgodnych z prawem, sprzeczne z interesami Organizatora lub o złych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych, pochodzące od osób nie spełniających warunków określonych Regulaminem są nieważne i zostaną po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wykluczone z Konkursu.

5 ZWYCIĘZCY I NAGRODY

5.1 Zwycięzców Konkursu w Konkursie wyłoni międzynarodowe jury spośród wszystkich prac nadesłanych na Konkurs. Zwycięzcę, uwzględniając zgodność w każdym przypadku z przedmiotem konkursu:

 • przekaz
 • trafność i oryginalność ujęcia tematu
 • kreatywność
 • wkład i zaangażowanie w pracę

5.2 Jury do dnia 30 kwietnia 2019 r., wyłoni  2 zwycięzców Konkursu – jednego spośród fryzjerów, którzy zgłoszą swoje prace oraz drugiego spośród klientów końcowych.

5.3 W przypadku, gdy Uczestnicy Konkursu nadeślą identyczną propozycję Zdjęcia, Organizator przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, który z Uczestników Konkursu jest autorem danego Zgłoszenia, które weźmie udział w Konkursie. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Organizator nie będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, który z Uczestników Konkursu jest autorem danej stylizacji, lub Organizator stwierdzi, że każdy z Uczestników Konkursu sporządził samodzielnie taką samą lub podobną stylizację, weźmie pod uwagę czas przesłania Zgłoszenia. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika Konkursu, któremu odmówiono przyjęcia zgłoszenia, do dochodzenia autorstwa swojego zdjęcia przeciw drugiemu Uczestnikowi Konkursu na drodze sądowej.

5.4 Nagrodą główną w Konkursie przeznaczoną dla każdego Zwycięzcy z danej kategorii jest wycieczka na plan zdjęciowy kolekcji #StreetStyleCollection na sezon jesień/zima 2019 o wartości max. 2 000 €. W cenę wliczone są: przeloty w obie strony w klasie ekonomicznej z 1 lotniska w stolicy kraju  Zwycięscy, 2 noce w w 4* hotelu, spotkanie z Ambasadorkami Indola, transport w miejscu pobytu.Laureaci zostaną poinformowani o miejscu sesji oraz terminie sesji minimum na 1 miesiąc przed realizacją nagrody.

5.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawno-podatkowe wynikające z uczestnictwa w konkursie #getcolorblasted challenge”.

5.6 Zwycięzcy zostaną poinformowani o wytypowaniu Nagrody Głównej w ciągu 30 dni od zakończenia Konkursu poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram. Zwycięzca ma obowiązek odpowiedzieć na wiadomość o wytypowaniu do Nagrody i w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości o wytypowaniu do Nagrody poprzez zwrotną wiadomość w serwisie Instagram potwierdzić odbiór Nagrody. Zwycięzca będzie poproszony o podanie swoich danych osobowych tj. imienia oraz nazwiska oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jak również na wykorzystanie wizerunku. Podanie danych oraz wyrażenie zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych, wykorzystania wizerunku, jest dobrowolne, jednakże odmowa wyrażenia zgody powoduje, iż wydanie i zrealizowanie Nagrody nie będzie możliwe.

5.7 W przypadku, w którym Zwycięzca nie potwierdzi w wyznaczonym przez Organizatora terminie odbioru Nagrody lub/i nie udzieli zgód, o czym mowa w pkt 5.7, traci prawo do Nagrody, która przechodzi na rzecz Organizatora

5.8 Nagroda zostanie zrealizowana pomiędzy czerwcem 2019 a wrześniem 2019 roku. Dokładny termin realizacji nagrody zostanie podany min 1 miesiąc wcześniej. Jeżeli nagroda nie zostanie zrealizowana w podanym terminie, nagroda traci ważność.

5.9 Nagroda w postaci wycieczki do na plan zdjęciowy kolekcji Street Style Collection będzie rezerwowana indywidualnie przez biuro podróży wybrane przez Organizatora w porozumieniu ze Zwycięzcą. Realizacja nagrody będzie podlegać zasadom oraz warunkom biura podróży oraz dostawców w postaci stron trzecich. Zasady i warunki realizacji nagrody są dostępne na żądanie. 

5.10 Zwycięzca konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się czy jest w posiadaniu niezbędnej dokumentacji podróżnej (np. wizy jeśli taka jest wymagana) i zdrowotnej. Zaleca się, by wszystkie podróżujące osoby były w posiadaniu odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego oraz każda podróżująca osoba ponosi wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się, czy niniejsze ubezpieczenie pokrywa wszystkie koszty odpowiadające ich potrzebom.

5.11 Organizator rości sobie prawo do zastąpienia nagrody inną nagrodą o podobnej wartości, w przypadku gdy pierwotna nagroda nie będzie osiągalna. 

5.12 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelakie koszty związane z nagrodą i które nie są bezpośrednio zawarte w nagrodzie (w tym transport na i z lotniska w kraju pochodzenia).

5.13 Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za Nagrody określone w niniejszym Regulaminie.

5.14 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika Konkursu, u którego, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzi  naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa lub, którego działania zostały przez Organizatora uznane za naruszające ogólnie przyjęte dobre obyczaje i normy moralne.

5.15 Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do nagrody w Konkursie  na osobę trzecią.

5.16 Odbiór każdej nagrody Zwycięzca pokwituje swoim podpisem.

6 REKLAMACJE

6.1 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie (wraz z uzasadnieniem) na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „#getcolorblasted challenge” lub na adres e-mail: datenschutz@henkel.com przez Czas Trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego). 

6.2 Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6.3 Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w ust. 6.1. powyżej, jak również reklamacje doręczone 7 dni po dacie zakończenia Konkursu nie będą rozpatrywane.

6.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wydawaniem nagród w Konkursie oraz w zakresie postępowań reklamacyjnych, jak również w zakresie podania do wiadomości publicznej wyników Konkursu - jest Organizator.

7.2 Administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z udziałem w Konkursie jest Organizator Konkursu.

7.3 Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest realizacja zobowiązań wynikających z organizacji Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (w zakresie związanym z uczestnictwem w Konkursie) jak również zgoda Zwycięzców na podanie do wiadomości publicznej wyników Konkursu. 

7.4 Podanie danych dla celów zawarcia umowy o udział w Konkursie jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia i wykonania. 

7.5 Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7.6 Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu są następujące kategorie podmiotów: Organizator, który przetwarza dane w celu przeprowadzenia Konkursu, Organizator Konkursu, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs (podwykonawcy), np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne itp. Potrzeba przekazania danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego może powstać tylko w związku z realizacją nagrody.

7.7 Dane osobowe Uczestników Konkursu PL przechowywane będą do końca roku 2023 r., tj. upływu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji podatkowej. 

7.8 Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do:

7.8.1 żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych;

7.8.2 przenoszenia danych;

7.8.3 wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.

8 PRAWA AUTORSKIE

8.1 Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z pracą nad zadaniem konkursowym, o którym mowa w pkt. 4.

8.2 Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

9 WCZEśNIEJSZE ZAKOńCZENIE KONKURSO

9.1 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania bądź zakończenia konkursu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego uprzedzenia. 

9.2 Organizator skorzysta z tego prawa w przypadku problemów technicznych (np. wirus w systemie komputerowym, manipulacja lub błąd sprzętu lub oprogramowania komputerowego) bądź z przyczyn prawnych. W takim wypadku, poprawne przeprowadzenie konkursu nie może zostać zagwarantowane. 

9.3 O tyle, o ile takie przerwanie konkursu jest spowodowane postępowaniem uczestnika, Organizator może zażądać rekompensaty od wyżej wymienionej osoby za wszystkie powstałe szkody.

10 ODPOWIEDZIALNOść PRAWNA

10.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę zgłoszeń z powodu awarii technicznych. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest automatycznym potwierdzeniem odbioru.

10.2 Poza przyznaniem nagrody, Organizator jest wolny od wszelkich zobowiązań. 

10.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i prawne nagrody, która została dostarczona przez współpracującego partnera i/lub niewypłacalność współpracującej firmy i wynikających z tego konsekwencji dla realizacji konkursu i przyznania nagrody. Wszelkie skargi należy kierować do współpracującego partnera.

10.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez błędy, opóźnienia bądź zakłócenia w przesyłaniu, awarii sprzętu technicznego, niepoprawnych treści, utracenie bądź skasowanie danych, wirusy lub inne, które mogą powstać podczas uczestnictwa w konkursie. 

10.5 Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za szkody materialne i prawne w przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

10.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby wykluczone z Konkursu.

11  INNE

11.1 Jeśli poszczególne zapisy w warunkach uczestnictwa powinny stać się lub stają się nieważne, ważność pozostałych postanowień będzie nienaruszona. Zasady i warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione bez uprzedzenia, przez Organizatora. 

11.2 Stosuje się również ogólne warunki korzystania z witryn Henkel. Warunki te znajdują się na http://www.henkel.pl/cookies

12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Regulamin Konkursu jest dostępny na fanpage’u Indola Polska na facebook.com www.facebook.com/Indola_polska oraz w siedzibie Organizatora przez cały Czas trwania Konkursu. 

12.2 Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu, Organizatora i wykonawców regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. Wizerunek Nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

12.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród Zwycięzcom z powodu: 

 • zgłoszenia do Konkursu niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu
 • niedotrzymania przez Uczestnika terminów wskazanych przez Organizatora w niniejszym Regulaminie w szczególności niezbędnych do wydania nagrody
 • odmowy przyjęcia Nagrody przez Zwycięzcę
 • niemożności odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

 

II UMOWA O OCHRONIE DANYCH DLA UCZESTNIKÓW KONKURSO

Aby uczestniczyć w konkursie nie jest wymagana rejestracja.

Ponadto, uczestnik poprzez zgłoszenia zdjęcia do Konkursu, wyraża zgodę by: 

 • Organizator bądź dostawca zatrudniony przez Organizatora zgromadził wszystkie dane przesłane przez uczestnika(ów) jako część niezbędnego procesu związanego z przeprowadzeniem konkursu. O tyle, o ile dane te są niezbędne do dostarczenia nagrody, Organizator przekaże dane osobowe osobom trzecim.
 • Organizator i/lub zaangażowana agencja chroniła i przetwarzała dane osobowe w celu przeprowadzenia i przebiegu konkursu online.
 • Opublikować dane osobowe Zwycięzcy za pośrednictwem Internetu i mediów społecznościowych w celu poinformowania Zwycięzcy o wygranej.
 • Każde udzielone pozwolenie może zostać cofnięte w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

 

III PRAWA DO UżYTKOWANIA TREśCI

Poprzez zgłoszenie zdjęcia w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę, by Henkel Polska oraz podmioty należące do grupy Henkel mogły wykorzystać treści podane podczas zgłoszenia zdjęcia w konkursie online, do następujących celów:

 • Niniejsze treści mogą zostać podane na wszystkich stronach internetowych bądź mediach społecznościowych marki Indola, której właścicielem pozostaje Henkel.
 • Organizator może ponownie wykorzystać wszystkie treści do promocji marki Indola.
 • Organizator może wykorzystać treści do wszystkich materiałów marketingowych (w wersji elektronicznej i drukowanej) do promocji marki Indola.